Wystaw za darmo Rejestracja Logowanie

Nie tego szukasz? Przejrzyj inne ogłoszenia z tej kategorii (Rynek PracyDam pracęPraca stała). Możesz też zawsze przejść na stronę główną lub skorzystać z wyszukiwarki.

Wody Polskie - Dział Organizacyjny

Oferta wygasła.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista / starszy specjalista w Dziale organizacyjnym

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

oraz w miarę potrzeby teren administrowany przez PGW WP Zarząd Zlewni w Sieradzu

 

Zakres zadań wykonywanych przez Dział Organizacyjny:

 1. obsługa logistyczna narad Dyrektora Zarządu Zlewni;
 2. przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora Zarządu Zlewni;
 3. współudział w prowadzeniu administracji obiektów,
 4. współudział w nadzorze nad prawidłowym wyposażeniem i utrzymaniem zasobów lokalowych,
 5. współudział nad zapewnieniem zaopatrzenia w materiały biurowe, środki czystości i odzież ochronną i roboczą

6.       współudział w zapewnieniu obsługi gospodarczej, transportowej, zaopatrzenia materiałowego i sprzętowego;

7.       współudział w prowadzeniu spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska i gospodarką odpadami;

8.       współpraca z Działem Finansowo Księgowym [ZEF] w zakresie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na poziomie Zarządu Zlewni i nadzorów Wodnych;

9.       współudział w obsłudze spraw związanych z wyjazdami służbowymi pracowników Zarządu Zlewni w Sieradzu;

10.   udział w przygotowywaniu projektów dokumentów, w tym aktów normatywnych, oświadczeń woli, sprawozdań, informacji, ocen i analiz w zakresie należącym do właściwości komórki organizacyjnej;

11.   prawidłowa i terminowa realizacja zadań oraz rzetelne merytoryczne i formalno-prawne opracowywanie wszystkich dokumentów i materiałów;

12.   prowadzenie akt spraw należących do właściwości komórki organizacyjnej i stanowisk pracy;

13.   opiniowanie projektów aktów prawnych i innych opracowań;

14.   udział w realizacji planu rzeczowego i finansowego komórki organizacyjnej;

15.   współpraca z urzędami administracji publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi;

16.   zapewnienie przestrzegania porządku, dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poż;

 1. przestrzeganie tajemnicy służbowej w zakresie powierzonych obowiązków;
 2. poddawanie się badaniom lekarskim i stosowanie się do ich wskazań;
 3. wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonego.

W zastępstwie:

 1. prowadzenie sekretariatu;
 2. prowadzenie biura podawczego;

3.       obsługa i rozdział korespondencji zgodnie z dyspozycjami Dyrektora Zarządu Zlewni, wraz z prowadzeniem obowiązkowego rejestru korespondencji;

4.       obsługa telefoniczna, faksowa oraz poczty elektronicznej Zarządu Zlewni;

 

Warunki pracy

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca biurowa przy komputerze,
 • możliwe, sporadyczne wyjazdy w teren.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym,
 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe,
 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę ds se

 • wykształcenie wyższe (preferowane: administracyjne lub ekonomiczne),
 • min. 1-roczne doświadczenie w pracy na równorzędnym stanowisku,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność sporządzania projektów umów,
 • Prawo jazdy kat. B;

 

 

d o d as sk o w e

 • doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodną, w szczególności w sferze administracji publicznej;
 • umiejętność analizy opracowań, syntezy;

·         odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 • list motywacyjny i CV,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia.

Termin składania dokumentów :

13.07.2018 r. (do końca dnia, liczy się data stempla pocztowego)

 

Miejsce składania dokumentów:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1

98-200 Sieradz

tel. 43 655 41 00
 

z dopiskiem:

„Oferta pracy: na stanowisko: Specjalista / starszy specjalista w Dziale organizacyjnym Zarządu Zlewni w Sieradzu"

Inne informacje: Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszych etapów rekrutacji. Prosimy o podanie możliwie pełnych danych kontaktowych – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Nie zwracamy przesłanych dokumentów aplikacyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: tel. 43 655 41 00

Ostatnie zmiany: 13.07.2018 14:15
Rozpoczęcie: 06.07.2018, 13:58

Oferta jest już nieaktualna? Być może zawiera nieprawidłowo oznaczoną lokalizację, błędny numer telefonu czy w inny sposób narusza regulamin? Zgłoś nam ten problem - ogłoszenie zostanie sprawdzone w pierwszej kolejności!

Lista kategorii


pawels28

Lokalizacja

 • Sieradz (gmina Sieradz)

Informacje dodatkowe

 • Klauzula zgody: https://wodypolskie.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-w-zarzadzie-zlewni-w-sieradzu.html